Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz


FEN FAKÜLTESİNİN STRATEJİK AMAÇLARI

AMAÇ A1. Bilimsel ve yenilikçi araştırma kapasitesini geliştirmek

AMAÇ A2. Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirmek

AMAÇ A3. Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek, paydaşlarla etkileşimi ve toplumsal hizmet kalitesini geliştirmek

 

FEN FAKÜLTESİNİN STRATEJİK HEDEFLERİ

HEDEF A1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelikli ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin geliştirilmesi

HEDEF A1.2 Araştırma ve yenilikçilik ile ilgili fiziksel ve operasyonel altyapının geliştirilmesi

HEDEF A1.3 Katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi (inovatif) çıktıların artırılması

HEDEF A1.4 Girişimciliği destekleyecek altyapının geliştirilmesi

HEDEF A1.5 Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi

HEDEF A2.1 Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmanın geliştirilmesi

HEDEF A2.2 Eğitim – öğretim programlarının sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi

HEDEF A2.3 Öğretim üyelerinin eğitim öğretim odaklı mesleki gelişimlerinin desteklenmesi

HEDEF A2.4 Eğitim ve öğretim altyapısının geliştirilmesi

HEDEF A2.5 Öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının geliştirilmesi

HEDEF A3.1 Dokuz Eylül Üniversitesi’nin itibarının geliştirilmesi

HEDEF A3.2 Paydaşların aidiyet duygusunun geliştirilmesi

HEDEF A3.3 Sosyal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ve toplum merkezli hizmetlerin etkinliklerinin geliştirilmesi

HEDEF A3.4 Kurumun tüm süreçlerinde kalite güvence sisteminin geliştirilmesi

HEDEF A3.5 Hizmet kalitesini geliştirmek üzere; beşeri, teknolojik ve fiziksel altyapının güçlendirilmesi