Birim Danışma Kurulu


 

Üniv.Sen.: 08/08/2017-476/16

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve birimlerinin, kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğinin sürdürebilirliğini sağlamak, tecrübe paylaşımında bulunmak üzere kendi Danışma Kurulu’nu oluşturmak ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi ve birimlerinin dış paydaşlarla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak, ilişkileri geliştirmek ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere kurulacak Danışma Kurulu’nun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (f) fıkrasına ve 08.10.2016 tarihli ve 29851 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik”e göre düzenlenmiştir.

Tanımlar (Değişiklik 03.12.2019 – 522/4)

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite                                       : Dokuz Eylül Üniversitesini,

b) Rektör                                            : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato                                             : Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ç) Yönetim Kurulu                              : Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Üniversite Danışma Kurulu         : Üniversite ve birimlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin görüş bildiren ve öneriler sunan kurulu,

e) Birim Danışma Kurulu                    : Akademik (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu,  Konservatuvar, Uygulama ve Araştırma Merkezleri) birimlerin danışma kurulunu,

f) Program Dış Danışma Kurulu:  Lisans, Ön lisans ve Lisansüstü programlarının  danışma kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu, Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Danışma Kurulu (Değişiklik Üniv.Sen. 08.11.2019-520/9 – Değişiklik Üniv.Sen. 03.12.2019- 522/4)

MADDE 5 – (1) Üniversite Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Senatoyu temsilen iki üye, Kalite Koordinatörü, Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK), D.E.Ü. Mezunlar Derneği

 

 

(DEUDER), Rektör tarafından uygun görülen kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

Üniversite Dışından Kurul Üyelerinin ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Kurul üyelerinin görev süresi üç yılla sınırlıdır. Görev süresi sona eren üye, kurumu tarafından tekrar önerilebilir.

(2) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine kurumu tarafından yeni üye belirlenir.

(3) Kuruldan istifa eden üyenin yerine kurumu tarafından yeni üye belirlenir.

Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 7- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite birimlerinin faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile ilişkilerini ve işbirliklerini geliştirmek ve güçlendirmek,

b) Dış paydaşların talep ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunmak,

c) Eğitimde kalitenin artırılmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmak,

ç) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilgili alanda uygulama çalışmalarına destek sağlamak, yardımcı olmak,

d) Kamu ve özel sektörde istihdam ihtiyacının karşılanmasına ilişkin olarak mezunlardan beklenen bilgi ve beceriler hakkında önerilerde bulunmak,

e) Üniversitesinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin stajlar, mentörlük vb. yollarla zenginleştirilmesine katkıda bulunmak,

f) Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin arttırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

g) Üniversitenin tanınırlığını arttırmak için görüş ve önerilerde bulunmak.

Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu’nun çalışmasına yönelik işlemler şunlardır:

a) Danışma Kurulu yılda en az iki defa olmak üzere Başkanın çağrısı ile toplanır.

b) Kurul gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Gündemin hazırlanmasında Kurul üyelerinin önerileri dikkate alınır. Üniversitenin talepleri, öncelikle gündeme alınır ve görüşülür. Gündem, toplantı tarihinden en az üç iş günü önce üyelere elektronik ortamda bildirilir.

c) Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul başkanının kararı veya kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine başvurmak amacıyla kurul üyesi olmayan kişi veya kurum temsilcileri toplantıya çağırılabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak, bu kişiler oylamaya katılamazlar.

ç) Kurul ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Başkanın katılamadığı toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder.

d) Kurulun sekretarya görevi Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. (Değişiklik Üniv.Sen. 03.12.2019- 522/4)

 

 

e) Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul kararları, ilgisine göre Üniversite Senatosu’nun, Yönetim Kurulu’nun ve ilgili Üniversite birimlerinin bilgisine sunulur ve bu kurullarda tartışılır.

f) Kalite Koordinatörlüğü tarafından Danışma Kurulu Kararları ve faaliyetlerine ilişkin raporlar dikkate alınarak genel bir faaliyet raporu hazırlanır ve bu faaliyetler Yükseköğretim Kalite Kuruluna yıllık olarak hazırlanan raporlarda sunulur.   (Değişiklik Üniv.Sen. 03.12.2019- 522/4)

MADDE 9 – Birim Danışma Kurulu, Dekan/Müdür başkanlığında, Dekan/Müdür Yardımcıları ile birimin işleyiş ve programlarını yakından tanıyan kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.  (Üniv.Sen. 03.12.2019- 522/4)

MADDE 10 – Program Danışma Kurulu Bölüm Başkanı/Anabilim Dalı Başkanının  başkanlığında, Bölüm Başkanı/Bölüm Başkan Yardımcıları, program iç paydaşlarından seçilen üyeler ve programı yakından tanıyan kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. (Üniv.Sen. 03.12.2019- 522/4)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE  11 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

 

Üniversite Senatosunda kabulü

Tarihi

Sayısı

08.08.2017

476/16

Değişiklik

08.11.2019

520/9

03.12.2019

522/4

 

Kurumu Adı Soyadı
Universal Kimya San. Tic. Aş. Ceylan IŞIKHAN
Kimyagerler Derneği Burak ARSLANTAŞ
Bilicra A.Ş. Soner ARSLAN
İzmir Konak Atatürk Lisesi Z. Benal HEPSÖĞÜTLÜ
İzmir Ekonomi Üniversitesi Türkan ALKAN ÖZBAY
DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü Recep KANDEMİR
ING Bankası Mehmet Kaan KELEŞ
Türkiye İstatistik Kurumu Mehmet KIVRAK
Akdeniz Üniversitesi Deniz ÖZEL ERKAN

DEU Muhendislik 

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. Hasan SELİM
Ilgınlar Endüstriyel Gıda Geri Kazanım Ve Yem Hammaddeleri Lojistik San. Tic. A.Ş. Prof. Dr. Behzat GÜRKAN
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi İbrahim Kalın