AZAMİ SÜRELER SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

Yayınlanma Tarihi: 12-10-2021

Üniversitemiz Senatosunun azami süreler sonunda almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmektedir. Bu kararlara istinaden 2021-2022 Güz yarıyılı içinde “Ek Sınavlar” ın yapılacağı tarihler dönem içinde ayrıca açıklanacak olup Fakültemiz duyurularının takip edilmesi hususunda bilgilerinize rica ederim.

 

AZAMİ SÜRELER SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

(2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6569 Sayılı Kanunla Değişik 44 Üncü Maddesinin (C) Fıkrası)

(Üniversite Senatosunun 27.02.2018 tarihli ve 482/10 Sayılı Kararı)

A) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, öğrencilerin ön lisans programlarını 4 yıl, 4 yıllık lisans programlarını 7 yıl, , 5 yıllık lisans programlarını 8 yıl, , 6 yıllık lisans programlarını 9 yıl içine tamamlamaları gerektiğine,

B) Azami sürelerin başlangıç tarihi olarak;

1) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca 26.11.2014 tarihi itibariyle kayıtlı tüm öğrencilerinin azami süre başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılının esas alınması gerektiğine,

2) 26.11.2014 tarihinden sonra af kanunları ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami sürelerinin başlangıç tarihi olarak derslere başlamaları gereken tarihinin esas alınması gerektiğine,

3) (Değişik:SK-25/06/2019-511/04) 26.11.2014 tarihinden sonra yatay geçiş suretiyle kayıt yaptıran öğrencilerin intibak ettirildikleri sınıf dikkate alınarak eski öğrenim sürelerinin (2014-2015 güz yarıyılından önceki süreleri hariç) azami süreden sayılmasına, süre hesabının ilgili mevzuat ve Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre yapılmasına.

C) Azami süre sonunda son sınıf öğrencileri için yapılacak işlemlerle ilgili olarak;

1) (Mülga: SK- 08/10/2021-591/02)

2) (Değişik: SK- 08/10/2021-591/02) Son sınıf öğrencilerine, stajlar ile uygulama içeren ve doğrudan sınav yapılmayan dersler hariç kalan tüm dersleri için iki ek sınav hakkı verilmesine; sınavların en geç bir sonraki dönem kayıt yenileme dönemi başlamadan bir hafta önce ve öğrencilerin mağduriyetine yol açmayacak şekilde ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenecek tarihlerde yapılmasına ve sonuçlarının duyurulmasına,

3) (Değişik: SK- 08/10/2021-591/02) Azami süre sonunda kalan her bir stajın birer ders olarak kabul edilmesine, stajlar ile uygulama içeren ve doğrudan sınav yapılmayan proje vb dersler için iki ek sınav yerine geçecek uygulamaların yaptırılmasına, bu süre içinde öğrencilerin başka bir dersinden dolayı ek süre almamış olması durumunda öğrencilik haklarından yararlandırılmamasına,

4) (Değişik: SK- 08/10/2021-591/02) Azami öğrenim süreleri sonunda yapılan ek sınavlardan talep etmeleri halinde beş veya daha az dersi bulunan (devamsız ve hiç alınmayan dersler dâhil) öğrencilerin de yararlandırılmasına,

5) (Değişik:SK-25/06/2019-511/04) Azami öğrenim süreleri sonunda yapılan ek sınavların değerlendirilmesinde yıl içi sınavlarının dikkate alınmamasına, öğrencinin girdiği ek sınav sonucu aldığı notun başarı notu olarak değerlendirilmesine ve sınavlardan alınan notun Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili birim uygulama esasları uyarınca değerlendirilerek asgari geçme notunu sağlayan öğrencilerin o dersi başarmış sayılmalarına,

6) Azami öğrenim süreleri sonunda yapılan ek sınavlar sonunda toplam sorumlu olduğu ders sayısı (hiç almadığı ve başarısız olunan dersler dâhil) beşten fazla olan öğrencilerin kayıtlarının silinmesine,

7) (Değişik: SK- 08/10/2021-591/02) Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve başarısız olduğu toplam ders sayısını beş derse indirenlere üç yarıyıl (yıllık eğitim yapılan birimlerde 2 yıl), ek sınav hakkı kullanmadan en fazla beş dersi olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilerek sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girme hakkı verilmesine; bu öğrencilere Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili birim uygulama esaslarının uygulanmasına ve öğrencilerin kayıtlı oldukları program için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederek her dönem kayıt yenilemelerine,

8) Ek süre ve sınav hakkı sonunda (tek ders ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gerekli not ortalamalarını sağlayamama durumları hariç) sorumlu ve başarısız olduğu ders sayısı 1 (bir)’den fazla olan öğrencilerin kayıtlarının silinmesine,

9) (Değişik:SK-25/06/2019-511/04) Her durumda; tek dersten başarısız olanlara bu dersten, izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gerekli not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/ son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilmesine, bu durumdaki öğrencilerin sorumlu olduğu derslerin sınavlarına, dersin öğretim planlarında yer aldığı dönemlerde alınmalarına, öğretim planlarında yer almayan derslerin sınav tarihlerinin ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenmesine,

10) (Değişik:SK-25/06/2019-511/04) Sınırsız sınav hakkı tanınan öğrencilerin sınavına girmek istedikleri derslerin kayıtlarını diğer öğrenciler ile birlikte dönem ders kaydı yenileme tarihlerinde yapmalarına, bu öğrencilerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmamasına, devamdan muafiyet verilmesi durumunda, öğrencinin o derse yeniden kaydolmasına, ara sınavlarına katılmasına ve Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili birim uygulama esasları uyarınca başarı şartlarını yerine getirmesine,

11) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrencilerin sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam etmelerine, ancak bu öğrencilerin sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlandırılmamasına, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin sınavlara alınmamasına ve bu öğrencilerin sınava girmemiş(sınırsız sınav hakkını kullanmamış) sayılmalarına,

12) (Değişik:SK-25/06/2019-511/04) Kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın, açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrencilerin sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılmasına ve kayıtlarının silinmesine,

13) Mazeret sınavlarına ilişkin olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile ilgili birim uygulama esaslarının uygulanmasına,

14) Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince kayıt silme işlemlerinin ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılmasına,

Ç) (Yeni Madde: SK- 08/10/2021-591/02) Azami süre sonunda ek süre verilmiş veya sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrencilerle ilgili olarak;

1) Azami süre sonunda halen ek süre verilmiş veya sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerin de daha önce ek sınav hakkı kullanmadıkları dersler için ek sınav hakkından yararlandırılmalarına; bu sınavlar sonunda durumlarının tekrar değerlendirilmesine,

D) (Yeni Madde: SK- 08/10/2021-591/02) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren azami süre sonunda başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri ilgili olarak;

1) 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrencilerin başvurmaları halinde, kayıtları yapılmaksızın daha önce ek sınav hakkı kullanamadıkları dersler için ek sınav hakkı kullanabilmelerine, stajlar ile uygulama içeren ve doğrudan sınav yapılmayan proje vb dersler için iki ek sınav yerine geçecek uygulamaların yaptırılmasına,

2) Ek sınavların bu uygulama esaslarına göre değerlendirilmesine,

3) Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve başarısız olduğu toplam ders sayısını en fazla beş derse indirenlere üç yarıyıl (yıllık eğitim yapılan birimlerde 2 yıl) ek süre verilerek kayıtlarının yapılmasına ve sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girme hakkı verilmesine,

4) Tekrar kaydı yapılan öğrencilerin ek sınav notlarının öğrenci bilgi sistemine işlenmesine ve bu uygulama esasları ile diğer öğrenciler için sağlanan hakların verilmesine,

5) Ek sınav hakkı kullanan ancak tekrar kayıt hakkı kazanmayan öğrencilerin kayıtlarının yapılmamasına ancak ek sınav hakkı sonucu elde edilen notların öğrenci bilgi sistemine işlenmesine,